واكاوی نقش اصناف در اقتصاد وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبود و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی کشورها در حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته‌اند.
صفحه 19 از 19  اول  قبلی   10    11    12    13    14    15    16    17    18    19