یک لحظه تفکر،افضل تر از یک عمر عبادت پناه می برم به خدا از شر جهل و نادانی!
آفت جاه طلبی و ریاست طلبی جاه طلبی موجب هلاکت انسان می شود.
فرهنگ محله نشینی محله،قالب کوچک یک کشور
1    2    3    4    5    6    7    8