پرهیز از شتابزدگی بترس از شتابزدگی در کارها، پیش از آنکه زمانش فرارسد.
خداوند با نیکوکاران است مکارم اخلاقی برای انسان مشاوری آگاه است.
خواستن توانستن نیست!!! یعنی اگر بخواهیم،می توانیم؟
تهران نیازمند نشاط و آرامش چگونه می توان به تهران روح نشاط و آرامش دمید؟
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
پیام تبریک به حسن روحانی ملت شریف و عزیز ایران...
مناظره های 88 را بازخوانی کنیم آیا مشکل مردم ائتلاف است؟!
حماسه سیاسی در پرتو نشاط و آرامش از زحمات مسوولان قدردانی شود!
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت! من کنت مولاه فهذا علی مولاه
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
1    2    3    4    5    6    7    8