پرهیز از شتابزدگی بترس از شتابزدگی در کارها، پیش از آنکه زمانش فرارسد.
خداوند با نیکوکاران است مکارم اخلاقی برای انسان مشاوری آگاه است.
یک لحظه تفکر،افضل تر از یک عمر عبادت پناه می برم به خدا از شر جهل و نادانی!
آفت جاه طلبی و ریاست طلبی جاه طلبی موجب هلاکت انسان می شود.
فرهنگ محله نشینی محله،قالب کوچک یک کشور
تهران نیازمند نشاط و آرامش چگونه می توان به تهران روح نشاط و آرامش دمید؟
حماسه سیاسی در پرتو نشاط و آرامش از زحمات مسوولان قدردانی شود!
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
1    2    3    4    5    6    7