پرهیز از شتابزدگی بترس از شتابزدگی در کارها، پیش از آنکه زمانش فرارسد.
خداوند با نیکوکاران است مکارم اخلاقی برای انسان مشاوری آگاه است.
یک لحظه تفکر،افضل تر از یک عمر عبادت پناه می برم به خدا از شر جهل و نادانی!
خواستن توانستن نیست!!! یعنی اگر بخواهیم،می توانیم؟
فرهنگ محله نشینی محله،قالب کوچک یک کشور
تهران نیازمند نشاط و آرامش چگونه می توان به تهران روح نشاط و آرامش دمید؟
مناظره های 88 را بازخوانی کنیم آیا مشکل مردم ائتلاف است؟!
حماسه سیاسی در پرتو نشاط و آرامش از زحمات مسوولان قدردانی شود!
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت! من کنت مولاه فهذا علی مولاه
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
1    2    3    4    5    6    7    8