آفت جاه طلبی و ریاست طلبی! جاه طلبی موجب هلاکت انسان می شود.
خداوند با نیکوکاران است مکارم اخلاقی برای انسان مشاوری آگاه است.
پرهیز از شتابزدگی بترس از شتابزدگی در کارها، پیش از آنکه زمانش فرارسد.
پفک، راز موفقیت انسان ! سه عامل موفقیت انسان کدامند؟
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
خواستن توانستن نیست!!! یعنی اگر بخواهیم، می توانیم؟
تهران نیازمند نشاط و آرامش چگونه می توان به تهران روح نشاط و آرامش دمید؟
10 راهکار برای کاهش نرخ کرایه تاکسی چگونه می شود نرخ کرایه تاکسی را ثابت نگه داشت و یا نسبت به استفاده از خودرو شخصی آن را کاهش داد، موضوعی است که با ارائه خدمات به رانندگان تاکسی می توان به آن دست یافت.
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران همان طور که در قانون جدید نظام صنفی آمده است، تشکیل اتاق اصناف در شهرستان ها پیش بینی شده است و مجامع امور صنوف تولیدی و توزیعی در هم ادغام و اتاق اصناف شکل می گیرد.
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران همان طور که در قانون جدید نظام صنفی آمده است، مجامع امور صنفی در هم ادغام و اتاق اصناف در هر شهرستان تشکیل گردیده است.
1    2    3    4    5    6    7