روز خبرنگار گرامی باد خبرنگاران شایسته تكریم و تحسین هستند.
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
اصناف همیشه در خط مقدم هستند یکم تیرماه روز اصناف را گرامی میداریم.
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
سال نو مبارک یادمان باشد که زیباییهای کوچک را دوست بداریم.
جایگاه اجتماعی اصناف در جامعه اگر به نقش اصناف در کشورمان بیشتر توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که فعالان صنفی از نقش آفرینی خود در عرصه های سیاسی، فرهنگی و به خصوص اجتماعی فاصله گرفته اند .
آیا جایگاه شورایاری ها در تهران قانونی است؟ نباید شورایاری را در دامن شهرداری رها نمود و آنان را وارد کارهای اجرایی کرد، باید اصل اساسی وظایف این پارلمان محلی را در قالب بعد نظارتی تقویت نمود.
راه حل کاهش نرخ کرایه تاکسی در تهران بازهم کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یافت و همین امر باعث میگردد تا مردم از خودرو شخصی خود استفاده نمایند.
بازهم افزایش نرخ حمل و نقل عمومی! بازهم کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یافت و همین امر باعث میگردد تا مردم از خودرو شخصی خود استفاده نمایند.
جایگاه شورایاری در تهران نظارت شورایاری بر شهرداری یا شهرداری بر شورایاری!
1    2    3    4    5    6    7