سخنی با منتخبین مردم تهران در مجلس نکته قابل توجه در مقایسه میزان مشارکت مردم در کل کشور با میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس این است که درصد مشارکت تهرانی‌ها همواره از درصد مشارکت مردم در کل کشور کمتر بوده است.
تهران نیازمند نشاط و آرامش چگونه می توان به تهران روح نشاط و آرامش دمید؟
روز خبرنگار گرامی باد خبرنگاران شایسته تكریم و تحسین هستند.
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
اصناف همیشه در خط مقدم هستند یکم تیرماه روز اصناف را گرامی میداریم.
توجه به جایگاه روابط عمومی در هیئت های ورزشی از ظرفیت افراد صاحبنظر و متخصص در حوزه روابط عمومی استفاده شود.
جایگاه اجتماعی اصناف در جامعه اگر به نقش اصناف در کشورمان بیشتر توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که فعالان صنفی از نقش آفرینی خود در عرصه های سیاسی، فرهنگی و به خصوص اجتماعی فاصله گرفته اند .
آیا جایگاه شورایاری ها در تهران قانونی است؟ نباید شورایاری را در دامن شهرداری رها نمود و آنان را وارد کارهای اجرایی کرد، باید اصل اساسی وظایف این پارلمان محلی را در قالب بعد نظارتی تقویت نمود.
راه حل کاهش نرخ کرایه تاکسی در تهران بازهم کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یافت و همین امر باعث میگردد تا مردم از خودرو شخصی خود استفاده نمایند.
بازهم افزایش نرخ حمل و نقل عمومی! بازهم کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یافت و همین امر باعث میگردد تا مردم از خودرو شخصی خود استفاده نمایند.
1    2    3    4    5    6    7    8